Гаранция за качество

sertificate_ISO-9001_2015_BG_SILVEN7sertificate_ISO-14001_2015_BG_SILVEN7sertificate_BS-OHSAS-18001_2007_BG_SILVEN7-thumb

Контролът по качеството при почистване на офиси и домове е ключов за успеха на нашата работа.

В продължителната си дейност в сферата на хигиенната поддръжка на административни, производствени и жилищни сгради ние сме изградили система за контрол на качеството и обратна връзка. Системата за контрол се състои от три основни нива.

Първо ниво – Подбор и Обучение на персонала

Важна предпоставка за достигане на високи стандарти на качеството на предлаганите услуги по професионално почистване е прецизният подбор на персонала и обучението му.

1Подборът на персонала е подчинен на строги критерии и изисквания към кандидатите, желаещи да станат част от нашият екип.

Нашите служители трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са в активна трудоспособна възраст;
 • да са в добро здравословно състояние, което се удостоверява с медицинско удостоверение от личния лекар на служителя;
 • спецификата на работата и достъпа до важни документи, налага изискването да не са осъждани, което се удостоверява със свидетелство за съдимост;
 • подборът се извършва за всеки отделен обект, при което се съблюдава служителите да са с подходящо местоживеене и удобен транспорт, което улеснява служителя и намалява риска от закъснения за работа;
 • да са с изградени трудови навици – изискват се препоръки от бивши работодатели;
 • всеки кандидат представя автобиография и мотивационно писмо;
 • с одобрените кандидати, се провежда интервю, на което в директен разговор със служител от отдел „Човешки ресурси”, Главния координатор и Управителя на фирмата се оценява мотивацията на кандидата и нагласата му за подобен вид работа;
 • при подбора на персонала се взимат в предвид и изискванията на клиента към екипа по почистване на обекта;
2 Обучение – одобрените кандидати имат вътрешно обучение за увояване на основните почистващи техники. Целта на обучението е да помогне на работещият да използва уредите за почистване правилно, да избере необходимият почистващ препарат и дозирането му.

Всеки от обучаваните кандидати се запознава подробно с технологията на почистване, важна част от която е последователността и добрата организация на работата. Обучението е индивидуално за всеки обект.

След завършване на вътрешното обучение на всеки одобрен, се предлага работа.

При започване на работа на съответния обект, заедно с работника присъства и оперативен координатор, който му помага в организирането на индивидуалната му работа. Запознава го с района за почистване и със специфичните особености на работното място.

Оперативният координатор присъства на конкретния обект докато се увери, че работещият е усвоил напълно характерните особености на възложената му работа.

Периодично нашите служители преминават през разнородни обучения за усвояване на най-новите технологии, машини, оборудване и похвати в сферата на професионалното почистване.

Второ ниво – Старши хигиенисти

Всеки обект с повече от един хигиенист има Старши хигиенист. Основните му задачи в контекста на предлаганите услуги по почистване са:

 • да организира работата на екипа от хигиенисти на конкретният обект;
 • да бъде свързващо звено между клиента и хигиенистите на обекта;
 • да следи наличността на уредите за почистване, препаратите и хигиените консумативи;
 • да заявява, получава и разпределя необходимите количества материали между хигиенистите;
 • да води присъствена форма за хигиенистите на обекта;

Трето ниво – Оперативни координатори

1 Оперативни координатори – тяхна задача е да контролират стриктното спазване на качественото изпълнение на услугите. Всеки обект има собствена книга, в която при всекидневния контрол се вписват забележките на Оперативните координатори към хигиенистите и се дават персонални препоръки за тяхното отстраняване.

При следващото посещение се следи дали са отстранени установените пропуски. Всеки хигиенист има индивидуален дневник, в който се отразяват позитивите и негативите в фработата му .

Целта на всекидневният контрол при почистване на офиси, обекти и сгради е своевременното отстраняване на евентуални пропуски в работата на служителите ни. Хигиенистите, които работят по-качествено резонно биват поощрявани, а тези при които има системни пропуски, се отстраняват от работа.

При забележка от страна на нашите клиенти към някой от нашите хигиенисти се завишава контрола върху работата му. Клиентът има право да поиска смяна на определен хигиенист, като той бива заменен в най-кратък срок, но не и непременно отстранен от работа.

2 Главен координатор – контролът върху дейността на Оперативните координатори, се осъществява от Главния координатор, който е в пряко подчинение на Управителя на фирмата. Неговите основни функции са:

 • анализ на отчетите на Оперативните координатори за всеки обект и предлагане на конкретни мерки за максимално подобряване ефективността на работа;
 • изготвяне на отчети за Управителя;
 • поддържане на контакти с оторизирани представители на клиентите;
 • определяне месечните трудови възнаграждения въз основа на присъствената форма за всеки обект;
 • водене на индивидуалните дневници на хигиенистите и определяне персоналните бонуси за добре представилите се; уведомяване Управителя за хигиенистите, допускащи системни пропуски в работата си;
 • участие в подбора на персонала;
 • координиране своевременното заместване при отпуски, болнични и непредвидени отсъствия на хигиенисти.

Фирма за професионално почистване „СИЛВЕН 7“ ЕООД има сключени корпоративни договори с клиенти в някои от най-големите градове на България, сред които София, Пловдив, Плевен, Благоевград, Варна, Бургас, Стара Загора и т.н.